1699 Sonrası Yahudi  Kronolojisi

KRONOLOJİ

1699 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın sona ermesi; Karlofça Anlaşması

1703-30 Padişah IL Ahmet Dönemi 1710-11 Osmanlı-Rus Savaşı

1725-30 İsmail Paşa'nın Şam Valiliği yıllan

1730-54 Padişah 1. Mahmut Dönemi

1745 Arap Yarımadası'nda Birinci Vahabi Devleti'nin Kurulması

1746-75 Celile Bölgesi'nin yönetiminin Dahir al-Umar'ageçmesi

1754-57 Padişah III. Osman Dönemi

1757-74 Padişah III. Mustafa Dönemi

1767-74 Osmanlı-Rus Savaşı

1770-73 Mısır yönetiminin Ali Bey el-Kebir'e geçmesi

1771 Tahir el-Umar ve Ali Bey'in Şam'ı işgali

1774-89 Padişah I. Abdülhamit dönemi

1774 Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalanması

1775-1804 Akka'daki Sayda Vilayeti'nin yönetiminin Ahmet el-Cezzar'a geçmesi

1783 · Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı işgali

1787 -92 Osmanlı-Rus Savaşı 1789-1807 Padişah III. Selim Dönemi

1789 Avusturya'nın Bosna ve Sırbistan'ı işgali; Rus ordusunun Moldavya ve Wallachia'yı işgali

1789-1840 Beşir ll'nin Lübnan Emirliği'ne seçilmesi

1798 Napolyon'un Mısır'ı işgali

1799 Napolyon'un Filistin ve Suriye seferi

1800 Fransız ordusunun Mısır'dan geri çekilmesi

1801 Kerbela'nın Vahabbiler tarafından işgali

1802 Vahabbiler'in Mekke ve Medine'yi fethi

1805-48 Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'ın yönetimini eline geçirmesi

1806-12 Osmanlı-Rus Savaşı

1807-08 Padişah IV. Mustafa Dönemi

1808-39 Padişah ll. Mahmut Dönemi

1818-32 1820 Sayda ve Akka vilayetlerinin yönetiminin Abdullah Paşa'ya geçmesi Yahudiler arasında Hıristiyanlığın teşvik edilmesini amaçlayan Londra Hıristiyan Cemaati'nin Filistin'de faaliyetlerine başlaması

1818-32 1820 Sayda ve Akka vilayetlerinin yönetiminin Abdullah Paşa'ya geçmesi Yahudiler arasında Hıristiyanlığın teşvik edilmesini amaçlayan Londra Hıristiyan Cemaati'nin Filistin'de faaliyetlerine başlaması

1820-30 Yunanistan'ın Osmanlılara karşı ayaklanması

1824 Filistin'de ilk modem hastanenin açılması

1826 İstanbul' da Yeniçeri katliamı

1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı

1830 Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali

1830 Kudüs'te İngiliz elçiliğinin açılması

1831-40 Suriye ve Filistin yönetiminin İbrahim Ali'ye geçmesi

1834 Filistin'in Mısır yönetimine karşı ayaklanması

1834 Beyrut'ta ilk Arap matbaasının açılması

1838-58 Mustafa Raşit'in Baş Vezirliğe getirilmesi

1839 Aden'in İngilizler tarafından işgali

1839-61 Padişah I. Abdülmecit Dönemi

1839 Gülhane Hattı Hümayunu ile Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Müslüman olmayan halka karşı ayrımcılığın sona ermesi; Tanzimat döneminin başlangıca.

1840 Londra Anlaşması ile Suriye ve Filistin'de Mısır Yönetiminin sona ermesi

1843 Lübnan'ın, Maronit ve Dürzi olarak iki alt-bölgeye ayrılması

1850 Halep'te Tanzimat aleyhine ayaklanmanın başlaması

1853 Kudüs'te Shayun Anglikan Okulu'nun açılması

1853-56 Kırım Savaşı

1856 Paris Konferansı ile Kırım Savaşı'nın sona ermesi

1857 Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Kanunu'nun yürürlüğe girmesi

1858-61 Lübnan İç Savaşı

1858-71 Ali Paşa'nın Baş Vezirliğe getirilmesi

1860 Suriye ve Lübnan'da yaşayan Hıristiyanların katledilmeleri; Fransız ordusunun çıkartması

1861-69 Fuat Paşa'nın Baş Vezirliğe getirilmesi

1861 Lübnan Organik Yasası

1861-76 Padişah II. Abdülaziz Dönemi

1864 Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni Vilayet Yasasının yürürlüğe girmesi

1868 Jön Türk Hareketinin kuruluşu; Hayfa'da ilk Tapınakçılar kolonisinin kurulması

1869 Süveyş Kanalı'nın açılması; Fuat Paşa'nın ölümü

1870 İlk Yahudi tarım okulu olan Mikveh Israel'in Filistin'de açılması

1871 Küdüs Sancağı'na özerklik tanınması; Yafa yakınlarındaki Sharona'da Tapınakçılar kolonisinin kurulması

1875 Osmanlı İmparatorluğu'nun kısmen iflası; El Ahram Gazetesinin Mısır' da yayın hayatına başlaması; Kudüs Eski Kenti sınırları dışında ilk Müslüman ve Yahudi mahallelerinin kurulması; ilk ulusal cemiyetlerin Arap dünyasında faaliyete geçmeleri.

1876-1908 Padişah II. Abdülhamit Dönemi

1876 Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk anayasanın yürürlüğe girmesi ve ilk parlamentonun faaliyete geçmesi

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı

1878 Petach Tikva adlı Siyonist koloninin kurulması

1878 Osmanlı Parlamentosu'nun lağvedilmesi

1879 İngiltere'nin Kıbrıs'ı ele geçirmesi; Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamen iflası

1880 Mısır'da Urabi Paşa isyanı

1881 Kudüs'te Amerikan kolonisinin kurulması

1882 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali; Rishon le Ziyon, Zichron Yaacov ve Rosh Pina yerleşimlerinin kurulması; AukHmanciation adlı derginin Pinsker tarafından yayınlanması

1882-1903 İlk Siyonist Göç Dalgası (Birinci Aliya)

1885 Avrupa'da ilk İbranice gazetelerin yayınlanması (Ha-Shahar ve HaMegid)

1892 Yafa - Kudüs demiryolunun açılması

1893 Katowitz'de Hibat Ziyon adlı Siyonist hareketin kurulması

1894-1904 Herzl'in Siyonist Hareketin kurucusu ve lideri olarak faaliyetlerine başlaması

1897 İlk Siyonist Kongre'nin İsviçre'nin Basel kentinde toplanması

1898 St. George Okulunun Kudüs'te açılması; Alman Devlet Başkanı Kayser Wilhelm II'nin Kudüs'ü ziyareti 1902 Herzl'in El-Arish planı

1903 Herzl'in Uganda planı; Filistin'de ilk Filistinli kadın Örgütünün toplanması

1903-14 İkinci Aliya 1905 Mısır ve Filistin'i birbirinden ayıran sınırların nihai olarak belirlenmesi

1908 Şerif Hüseyin'in Mekke ve Medine'nin hamisi olarak seçilmesi; İran'da petrol kaynaklarının bulunması; Jön Türklerin iktidara gelmeleri

1909-20 Filistin'de Hashomer hareketinin başlaması

1909 Tel-Aviv kentinin kurulması 1911 El-Fetih örgünün kurulması

1911-13 Balkan Savaşı

1913 Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa (''üçlüsünün") Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimini ellerine geçirmeleri

1915-16 McMahon-Hüseyin yazışmaları

1916 İngiltere ile Fransa arasında Sykes-Picot Anlaşmasının imzalanması; Şerif Hüseyin'in Hicaz' da Osmanlılara karşı ayaklanması.

1917 Balfour Bildirisi; Allenby'nin birliklerinin Filistin'in büyük bir bölümünü işgal ederek Kudüs ve Şam'a girmeleri

1918-20 Filistin'de İngilizler tarafından askeri yönetim ilan edilmesi

1918 Müslüman-Hıristiyan Birliği'nin kurulması; ilk Filistin Ulusal Konferansı'nın düzenlenmesi

1919 King-Crane komisyonunun Filistin'i ziyareti; Yukarı Celile'nin Suriye'den ayrılarak Filistin'e ilhakı; Ahdut Ha'Avoda hareketinin kurulması

1920 Filistin'in bir manda devleti haline gelmesi; Kudüs'te Yahudiler ve Filistinliler arasında çatışmaların başlaması; Faysal'ın Büyük Suriye hükümdarı olarak ilan edilmesi; San Remo Konferansı; Kudüs'te İbrani Üniversitesi'nin kurulması; Yahudi Ajansı'nın faaliyete geçmesi; Palin Komisyonu; Histadrut'un kuruluşu.

1921 Mavera-ı Ürdün'ün, Filistin'den ayrılması; Yafa'da Yahudiler ile FilistinWer arasında çatışmaların patlak vermesi

1922 İngiltere'nin Mavera-! Ürdün'ü Emir Abdullah'ın liderliği altında müstakil bir siyasi devlet olarak resmen tanınması; Emin el-Hüseyni'nin Baş Müftü olarak atanması; Yüksek Müslüman Konseyi'nin kurulması; Mısır'ın bağımsızlığına kavuşması.

1923 Lozan Konferansı ile Filistin'in nihai sınırlarının belirlenmesi

1925 Beitar'ın kuruluşu

1926 Filistin'de büyük deprem

 

1927 Emin'e dış işleri ve savunma konularında danışmanlık yapmak üzere bir İngiliz vatandaşı olan Abdullah'ın atanması

1929 Yahudiler ve Filistin Wer arasında şiddetli çatışmalar

1931 Kudüs'te Pan-İslamik Konferans'ın düzenlenmesi

1931 Louis Frcnch tarafından düzenlenen rapor

1933 Haim Arlosaroffun aşın sağcı Yahudi militanlar tarafından öldürülmesi;İzz al-Din Kasım'ın 1935'te ölümüne kadar Filistin'de faaliyetlerini sürdürmesi.

1936 Arap Yüksek Komisyonu'nun kuruluşu; al-Difa Partisi'nin kuruluşu

1936-39 Arap İsyanı

1937 Pecl Royal Komisyonu

1937 Baş Müftü'nün Filistin'den kaçışı

1939 Filistin'c Yahudi göçüne ve toprak alımlarına kısıtlama getiren Resmi Rapor'un (White Paper) uygulamaya konması

1946 Emir Abdullah'ın Ürdün Kralı ilan edilmesi; Yeni Arap Yüksek Komisyonu'nun seçilmesi; King David Oteli'nin Yahudi teröristler tarafından havaya uçurulması

1947 İngiliz kabinesinin Filistin sorununun Birleşmiş Milletler' e devrine yönelik kararı; BM Genel Kumlu'nun Filistin'in Yahudi Devleti ve Filistin Devleti arasında bölünmesine yönelik 181 Sayılı Kararı' nı uygulamaya koyması.

1948 İsrail Devleti'nin kuruluşunun resmen ilan edilmesi; Arap ordularının Filistin'e girmeleri ve Filistin halkına yönelik tehcirin başlaması; Eriha'daki Qericho) Haşimi hanedanlığının Filistin ve Mavera-ı Ürdün'ün Haşimilerin yönetimi altında birleşmelerine yönelik talepleri; BM'nin 194 Sayılı Kararı uyarınca Filistin'den sürülen mültecilere geri dönme izninin tanınması ve Kudüs'e uluslararası statü verilmesi konularında İsrail'e uyarıda bulunulmm.'1; David Ben-Gurion'un İsrail'in ilk Başbakanı olarak atanması; Hurut'un kuruluşu.

1930 Shaw Komisyonu ve Lord Passfıeld tarafından hazırlanan Resmi Rapor (White Paper); Ha-Poel'in kuruluşu; Arap İşçi Sendikası'nın kuruluşu

1949 İsrail ile Irak dışındaki Arap devletleri arasında ateşkes anlaşmasının imzalanması.

1950 Batı Şeria'run Ürdün'e resmen ilhakı; ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Ortadoğu için belirlenen sınırların nihai sınırlar olarak tayin edilmesine yönelik üçlü deklarasyonları.

               

1954-55 Moshe Sharett'in İsrail Başbakanı olarak Ben-Gurion'un yerine geçmesi

1954 Lavon Olayı (Ha-Parasha); Mısır'da bir grup Yahudi'nin İsrail Savunma Bakanı Pinchas Lavon'dan aldıkları emir doğrultusunda Mısır'da düzenledikleri espiyonaj ve sabotaj planlarının ifşası

1956 Süveyş Harekatı; milliyetçi dinci parti Mafdal'ın kurulması

1957 Eisenhower Doktrini'nin, Nasır ve Batı dünyası arasındaki soğuk savaşı tetiklemesi

1958 İngiliz ordularının Ürdün'e, Amerikalı deniz piyadelerinin Lübnan'a çıkartma yapmaları; Irak'ta Haşimi döneminin sona ermesi.

1959 Wadi Salih ayaklanmaları

 

1963 Ben-Gurion döneminin sona ermesi; Levi Eshkol'ün İsrail Başbakanlığı' na getirilmesi

1964 İlk Arap zirvesi; FKÖ'nün kurulması; Al-Ard hareketinin İsrail'de

yasa dışı ilan edilmesi

1965 El Fetih ve Gahal örgütlerinin kurulması

1967 Altı Gün Sav~ı.; İsrail'in Batı Şeria, Gazze Şeıid~ Sina Y anmadası ve Golan Tepcleri'ni işgal~ 200.000 Filistinlinin mülteciler olarak topraklarından sürülmele~ 242 Sayılı Kararın BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi

1968 El-Fetih'in FKÖ'yü ele geçirın~ Karameh harekatı; El-Al uçağının Cezayir'e kaçırılmaı.ı.; PFLP ve PDl<LP'nin kuruluşu.

1969 Golda Meir'in İsrail Başbakanlığına getirilmesi

1969-70 ABD'nin Arap-İsrail çatışmasına çözüm arayışına girmesi

1970 Ürdün'de ordu ve FKÖ arasında iç savaşın patlak vermesi; Ürdün'deki FKÖ gerillalarının toplu katliama uğramaları ve ardından Arafat ve Kral Hüseyin arasında imzalanan anlaşma uyarınca çok sayıda gerillanın Lübnan'a sürgüne gönderilmesi; Nasır'ın ölümü

1972 Rus danışmanların Mısır'ı terk etmeleri; Kral Hüseyin'in Filistin ve Ürdün arasında bir federasyon oluşturulmasına yönelik planı

1973 Mısır, Suriye ve İsrail orduları arasında Ekim ayında bir sav~ı.n patlak verme~ süper güçlerin araya girmesiyle savaşın sona ermes~ savaş döneminde, petrol ilıraç eden Arap ülkelerinin (İngiltere ve Fransa hariç) Batı'ya ambargo uygulamalan; 242 Sayılı Karan teyit eden ve mülteciler sorununun çözümüne yönelik ilave hükümler içeren 338 Sayılı Karar'ın BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi.

1974 BM'nin Filistin'i gündemine dahil ederek FKÖ'yü gözlemci olarak davet etmesi Rabat'ta düzenlenen Arap Zirvesi'nde FKÖ'nün Filistin halkının tek yasal temsilcisi olarak resmen kabul edilmesi; Ürdün'ün, nehrin iki yakasını temsil eden parlamentoyu feshi, Agranat Raporu sonucunda Meir hükümetinin düşmesi ve yerine Rabin'in başbakan olarak seçilmesi; Kissinger'in, Israil ve komşuları arasında karşılıklı barışı sağlamak üzere Ortadoğu'da "mekik politikası" uygulaması; İşgal altındaki bölgelerde Gush Emunim yerleşim hareketlerinin oluşturulması

1975 Arafat'ın BM Genel Asamblesi'nde konuşması; Lübnan'da iç savaşın patlak vermesi; İsrail ve Mısır arasında ilk görüş ayrılığının ortaya çıkması; İsrail’in kısmen Filistin' den geri çekilmesi.

1976 Suriye ordusunun Lübnan'a girmesi

1977 Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Kudüs'ü ziyaret etmesi ve İsrail ile ikili barış görüşmelerine başlaması. Likud ve Begin'in iktidara gelmesi; İsrail' de Banş Şimdi hareketinin başlaması

 

1978 İsrail ve Mısır arasında Beyaz Saray'ın bahçesinde Barış Anlaşması'nın imzalanması; FKÖ'nün Tel-Aviv'in kuzey girişine saldırıda bulunması ve İsrail'in misilleme hareketi olarak gerçekleştirdiği Litani harekatı ie Güney Lübnan'ın bir bölümünü işgal etmesi.

 

1981-84 İsrail'de serbest piyasa ekonomisi ve liberalizasyon politikalarının yürürlüğe girmesi

1981 Batı Şeria'da ortaya çıkmaya başlayan yeni liderliğin IDF tarafından ezilmesi

1982 Sina Yarımadası’nın kalan bölümünün Mısır'a iadesi; İsrail'in "Celile’de barış harekâtının bir bölümü olarak Lübnan'ı işgal etmesi

1983 Begin döneminin sona ermesi; Itzhak Shamir'in başbakan seçilmesi

1984 Haham Khana'nın Knesset'e seçilmesi; Shas Hareketi'nin kurulması

1985 İsrail'in elinde bulundurduğu güney bölümü hariç olmak Lübnan'dan geri çekilmesi; FKÖ ve Ürdün arasında, Ürdün'ün müzakerelerde Filistin davasını savunması hususunda bir mutabakatın sağlanması.

1987 İşgal altındaki bölgelerde Birinci İntifada'nın patlak vermesi

1988 Kral Hüseyin'in Ürdün'ün Batı Şeria'dan geri çekileceğini açıklaması; Hamas'ın kuruluşu; Filistin Ulusal Konseyi'nin Tunus'ta Filistin'in Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınlaması

1989 SSBB'nin feshi ve Rusya'da ve Doğu Bloku ülkelerde yaşayan Yahudilerin kitleler halinde İsrail'e göç etmeleri

1991 Körfez Savaşı; lrak'ın Hayfa ve Tel-Aviv'e Scud füzeleriyle saldırılar düzenlemesi

1991 ABD'nin İspanya'da Filistin ile ilgili olarak düzenlenen uluslararası konferansa katılması

1992 Washington'da, İsrail, Filistin ve Ürdün arasında üçlü barış görüşmelerinin başlaması; Rabin'in ikinci kez başbakanlığa seçilmesi

1993 Oslo İlkeler Deklarasyonu'nun Beyaz Saray'ın bahçesinde imzalanması

1994 Resmi Barış Anlaşması'nın İsrail ve Ürdün tarafından imzalanması; Arafat'ın işgal altındaki bölgeleri ziyareti ve Filistin Otoritesi'nin başkanlığına seçilmesi.

1995 İsrail ve FKÖ arasında Oslo ·B Anlaşması'nı imzalanması; Filistin'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin bazı bölümlerini kontrolü altında bulundurmasına ilişkin ara anlaşmalar; Başbakan Rabin'in suikast sonucu öldürülmesi

1996 Benjamin Netanyahu'nun başbakan olarak seçilmesi

1999 İsrail seçimleri, Ehud Barak'ın başbakan olarak seçilmesi

2000 İsrail'in Güney Lübnan' dan geri çekilmesi; ikinci intifada

2001 İsrail seçimleri, Ariel Sharon'un başbakan olarak seçilmesi

2003 Sharon'un ikinci kez başbakan olarak seçilmesi

Bu web sitesi inanç toleransı sahip kişilere adanmıştır. Dünya'yı daha iyi bir yer yapmayan insan, insan değildir.